O NAMA

Kružna ekonomija, tretman komunalnog otpada i otpadnih voda, obnovljivi izvori energije oblasti su kojima se bavi kompanija Ekološki krug d.o.o.

U Srbiji se u sklopu evropske saradnje i usvajanja evropskih standarda na putu pristupanja i punopravnog članstva u Evropskoj uniji značajnije prati politika razvoja ekoloških trendova. Kružna privreda i kružna ekonomija se sve češće mogu čuti kao terminologija u zvaničnim razgovorima o zaštiti životne sredine, održivog razvoja i borbi protiv klimatskih promena.

Koncept kružne ekonomije postaje nezaobilazan jer je ugrađen u propise koje sve članice Evropske unije kao i kandidati za članstvo treba da primenjuju kroz nacionaalne instituacionalne okvire i u praksi kao odgovor na globalnu krizu zaštite životne sredine i klimatske promene.

Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u Srbiji spada u red najvažnijih pitanja zaštite životne sredine i jedno je od najzahtevnijih oblasti u procesu usklađivanja sa evropskom regulativom. Upravljanje otpadom u EU i razvijenim zemljama sveta bazira se na konstantnom smanjivanju količina i toksičnosti otpada, bezbednog odlaganja na deponijama i insistiranju na ponovnom korišćenju otpada, odnosno reciklaži i kupovini proizvoda od recikliranih materijala. Na taj način usvaja se koncept kružne ekomonije – sistema u kome gotovo svi proizvodi mogu ponovo da se iskoriste, odnosno proces u kome će se količine otpada koji će ostati neupotrebljen svesti na prihvatljivi minimum.

Kružna ekonomija i sistem upravljanja otpadom, dakle, obezbeđuju zaštitu i očuvanje životne sredine, kao i primenu novih tehnologija koje kroz separaciju korisnih sastajaka iz otpada i reciklažom, sa jedne strane, smanjuju trooškove, a sa druge strane, omogućuju stvarenje profita prodajom recikliranih sekundarnih sirovina.

Namera nam je da, u saradnji sa partnerima iz Regiona, promovišemo know-how, nove tehnologije sepracije i reciklaže komunalog otpada i pozitivna iskustva onih koji su već primenili principe kružne ekonomije, kako danas u Srbiji ne bi činili nepotrebne greške u upravljanju otpadom prilikom koncipiranja regionalnih deponija i načina skladištenja i prerade komunalnog otpada.

Kompanija Ekološki krug d.o.o. osnovana je u Novom Sadu 2017. godine.

PROIZVODI

Nakon višegodišnjeg rada u domenu tretiranja otpadnih voda i konsaltinga u toj oblasti i u saradnji sa renomiranim kompanijama, kao zaposleni u kompaniji Ekološki krug d.o.o. možemo vam ponuditi:

Konsultantske usluge i tehnološki sistemi za sortiranje i reciklažu komunalnog otpada uz punu primenu principa kružne ekonomije.

Prečišćavanje otpadnih voda:

– postrojenja i urejeđaje za tretman i prečišćavanje otpadnih voda (komunalne, atmosferske, sive, industrijske vode)
– separatore ulja i masti
– vodonepropustne septičke jame do 50.000 litara
– kanalizacione i vodomerne šahtove
– uređaje za pripremu tehnološke vode

Odvodnja i skladištenje voda:

– rezervoare za pijaću vodu i kišnicu do 50.000 litara
– drenažne sisteme (retenzija)
– kanalice za linijsku odvodnju vode od polimer-betona, inox-a…od pešačkih staza do industrijskih kompleksa (nosivosti od A15 do F900)
– slivnike (podne i krovne) od inox-a
– merače protoka fluida

Biološke i hemijske filtere za prečišćavanje otpadnog vazduha

Saobraćajnu signalizaciju:

– putne barijere i usmerivače saobraćaja od PE
– parking stubove i ivičnjake, zaštitnike ivica od recikliranog poliuretana i gumenog granulata

Dvoslojne posude za lož ulje, naftu, benzin, od armiranog poliestera FGRP zapremine do 50.000 litara

Telekomunikacionu i elektro opremu:

– korugovane PEHD cevi, sa duplim zidom za zaštitu kablova električnih i telefonskih instalacija postavljenih pod zemljom DN75 i DN110
– šahtove za optičke i telekomunikacione kablove

SVI PROIZVODI KOJI SU IZLIVENI OD PE ILI PP POSLE UPOTREBE MOGU SE 100% RECIKLIRATI. KONTAKTIRAJTE NAS ZA SVE DODATNE INFORMACIJE.

KONTAKT

NOVI SAD | TRG REPUBLIKE 18
060 / 552 30 30